Regulamin funkcjonowania szkoły podczas pandemii

przez Barbara Kobylarz

Załącznik nr 1

do zarządzenia dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Gwoźdźcu

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Regulamin funkcjonowania

Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu

 w czasie pandemii:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Za stan zdrowotny ucznia przychodzącego do placówki szkolnej  odpowiada Rodzic/ Opiekun.
 4. Zdrowy uczeń, ze sprawdzoną przez Rodzica/Opiekuna  rano temperaturą ciała, wchodzi do szkoły przez wyznaczone do tego celu wejście, dezynfekuje ręce lub myje ręce, udaje się do szatni, zachowując odległość 1,5 metra od innych osób.
 5. Uczeń ma obowiązek noszenia maseczki w przestrzeni wspólnej szkoły tj. szatnia, korytarze, łazienka).
 6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Przed wejściem do sali lekcyjnej uczeń ponownie dezynfekuje ręce  i zajmuje ustalone, stałe miejsce i może zdjąć maseczkę. W sali nie obowiązują maseczki, ale jeśli uczeń chce, może w niej pozostać.
 • Podczas zajęć uczeń korzysta wyłącznie z własnych podręczników i przyborów lekcyjnych, nie zabiera do szkoły zbędnych przedmiotów (nie dotyczy to uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • W czasie przerw uczniowie stosują się do następujących zasad:
 • uczniowie noszą maseczki,
 • należy unikać gromadzenia się w częściach wspólnych: korytarz, łazienka, boisko szkolne, plac zabaw;
 • w przypadku konieczności skorzystania z  toalety, należy unikać gromadzenia się;
 • podczas sprzyjających  warunków atmosferycznych zaleca się wychodzenie uczniów na podwórko szkolne z zachowaniem dystansu społecznego;
 • po zakończeniu przerwy uczniowie powracają do wyznaczonej sali (z wyjątkiem lekcji informatyki i wf)  i ponownie dezynfekują ręce;
 • w przypadku przerw obiadowych uczniowie stosują się do harmonogramu wydawania posiłków;
 • nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów dopasowując je do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

13. W szkole działa dystrybutor wody pitnej, z którego uczniowie mogą korzystać zgodnie z zasadami higieny. Zaleca się, aby uczniowie przynosili własną butelkę wody.

14. W trakcie ćwiczeń/ działań z zakresu ochrony ppoż uczniowie i pracownicy szkoły stosują się do zasad bezpieczeństwa ewakuacji wg przydzielonej do danej sali instrukcji.

15. Korzystając z biblioteki, świetlicy, oraz gabinetu pielęgniarki szkolnej  należy stosować się  do obowiązujących w tych miejscach  regulaminów. 

16. W przypadku  zaobserwowania u ucznia objawów, mogących wskazywać na infekcję uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, a Rodzice/ Opiekunowie  zostaną  niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Uczniem w izolacji zajmuje się wyznaczony nauczyciel.

17. W związku z p. 11  Rodzice/ Opiekunowie dziecka są zobowiązani  do umożliwienia szybkiej i skutecznej komunikacji z dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy lub innym nauczycielem. 

18. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie udają się do szatni, w której  zachowują odstęp 1, 5 m od innych uczniów i niezwłocznie opuszczają teren szkoły.

19. Uczniowie korzystający ze świetlicy, bezpośrednio po zakończeniu zajęć, udają się do niej, stosując się do jej regulaminu.

20. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole uzależniona zostanie od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie. Decyzja przejścia na kształcenie w formie zdalnej lub mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.

21. Obawa Rodzica/ Opiekuna przed zakażeniem/chorobą nie może być powodem, aby zdrowe dziecko nie poszło do szkoły.

Regulamin  obowiązuje od 1 września 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu.